Blog
Blog

Blog (36)

Estimados señores:

Muy probablemente en las últimas semanas han recibido un correo electrónico como este:

"This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."
<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Se pone en su conocimiento que, en aplicación de loestablecido en la disposición adicional quincuagésima del texto refundido de la Ley General de Seguridad, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se han puesto a su disposición en la Sede Electrónicade la Seguridad Social notificaciones relacionadas con los procedimientos recaudatorios de la Seguridad Social. Transcurridos diez días naturalesdesde la citada puesta a disposición, sin que Vd. acceda a su contenido, lanotificación se entenderá por efectuada. (…)

El nou camí del rec Comtal ja està obert als veïns de Vallbona i Can Sant Joan (Montcada i Reixac). Les obres de remodelació d’aquest pas, molt transitat, acabaran al desembre però els veïns ja el travessen. En alguns trams s'han guanyat fins a gairebé dos metres d’amplada.

El públic de Nou Barris ha tornat a acudir a la cita del Pícnic de blues al Parc Central del districte. La vuitena edició coincideix amb el bon moment que viu el gènere a Barcelona, segons l'associació Capibola, que també organitza el Festival de Blues.

L'Escola Antaviana, situada a les Roquetes, és el referent del districte de Nou Barris pel que fa a l'agrupament escolar de sords de la modalitat oral. Això vol dir que els alumnes amb sordesa deixen de banda la llengua de signes per centrar-se a treure el màxim profit als seus audiòfons i implants.

Page 1 of 8

Request budget


Schedule


    Monday to Thursday:
  • Mornings de 09:00 a 14:00h
  • Evenings de 16:00 a 19:30h
  • Friday:
  • Mornings de 09:00 a 15:00h
  • Evenings de 16:00 a 19:00h
  • Calendario

Contact


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +34 93 350 64 00
  Via Júlia 61 Bj 08042 Barcelona (Main)
  +34 93 521 06 40
  Via Júlia 46 08016 Barcelona

Viajulia.com uses cookies to enhance the user experience. If you're navigating our website we consider that you accept it. More information.